Xóa Tài khoản
HushChat

Khi bạn yêu cầu xóa tài khoản và dữ liệu liên quan của bạn, sẽ xảy ra những điều sau:

  • Thông tin tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống của chúng tôi.
  • Tất cả dữ liệu liên quan đến tài khoản của bạn, bao gồm lịch sử trò chuyện, sẽ bị xóa không thể đảo ngược.
  • Vui lòng lưu ý rằng hành động này không thể đảo ngược. Một khi tài khoản của bạn đã bị xóa, nó không thể khôi phục được.
  • Để đảm bảo an toàn cho hoạt động này, đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại để xác nhận xác minh lần thứ hai trước khi tiến hành xóa. Bước thêm này được thiết kế để đảm bảo rằng yêu cầu là chính xác và mang lại cho bạn cơ hội xác nhận tính không thể đảo ngược của hành động này.

Muốn giữ kết nối không?

Bản quyền © 2023 HushChat.App, Đã đăng ký Bản quyền